Regulamin

1. CEL

Niniejszy dokument ustanawia ogólne warunki, które regulują zarówno dostęp, jak i poruszanie się, a także korzystanie z treści tej strony internetowej.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej odnoszą się do usług oferowanych przez PROPER ADVISOR S.L. za pośrednictwem Anteris Real Estate. Opublikowane informacje służą wyłącznie celom poglądowym i w żaden sposób nie stanowią wiążącej oferty, która zobowiązuje użytkownika do zakupu naszych produktów lub zawarcia umowy na nasze usługi. PROPER ADVISOR S.L zastrzega sobie prawo do modyfikowania informacji zawartych w niniejszym dokumencie, gdy uzna to za stosowne i bez uprzedniego powiadomienia, a także nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, niewystarczalność ani autentyczność dostarczanych informacji.

Jednocześnie zastrzega sobie prawo do modyfikacji całego dokumentu. Dlatego też użytkownik musi uważnie przeczytać ten dokument za każdym razem, gdy zamierza korzystać ze strony internetowej, ponieważ zarówno ona, jak i jej warunki użytkowania określone na tej stronie internetowej, mogą ulec zmianie.

Świadczenie usługi tej strony internetowej jest ograniczone do momentu, w którym użytkownik korzysta z tej strony internetowej lub którejkolwiek z usług oferowanych za jej pośrednictwem.

2. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Uzyskując dostęp do strony internetowej, przeglądając ją lub korzystając z niej, stają się Państwo jej użytkownikami. Użytkownik akceptuje w pełni i bez zastrzeżeń warunki zawarte w niniejszym wyłączeniu odpowiedzialności.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej wraz z jej usługami i zawartością zgodnie z prawem, obowiązującymi przepisami, ogólnie przyjętymi sposobami użytkowania, w dobrej wierze i porządku publicznym.

Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogą spowodować uszkodzenie strony internetowej, czyniąc ją tym samym bezużyteczną, przeciążając ją i pogarszając jej stan w jakikolwiek sposób lub uniemożliwiając innym użytkownikom swobodny dostęp do strony internetowej lub korzystanie z niej.

3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I KORZYSTANIE Z ZAWARTOŚCI STRONY INTERNETOWEJ 

PROPER ADVISOR S.L. jest właścicielem praw własności intelektualnej i przemysłowej tej strony internetowej i całej jej zawartości (w tym między innymi marki i logo nieruchomości Anteris, zdjęć i innych treści audiowizualnych, oprogramowania, projektów graficznych itp.) lub posiada odpowiednią licencję lub odpowiednie upoważnienie do ich użytkowanie. Przeglądanie i korzystanie z tej strony internetowej przez użytkownika nie oznacza w żadnym wypadku całkowitego lub częściowego zrzeczenia się, przekazania licencji lub przeniesienia tych praw.

Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, ponowne wykorzystywanie, posługiwanie się, publiczne komunikowanie, przesyłanie plików, wysyłanie pocztą, przekazywanie, wykorzystywanie, przetwarzanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób całości lub części treści zawartych na tej stronie internetowej w celach publicznych lub komercyjnych, bez wyraźnej pisemnej zgody PROPER ADVISOR S.L.

4. LINKI

LINKI DO ZEWNĘTRZNYCH STRON INTERNETOWYCH

PROPER ADVISOR S.L. odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek informacje dostępne w ogólnoświatowej sieci internetowej (WWW – World Wide Web), które nie zostały opracowane przez PROPER ADVISOR S.L. lub nie zostały opublikowane pod jego nazwą. Strona internetowa może zawierać linki hipertekstowe do innych stron WWW, które są całkowicie niezależne od tej strony. W żaden sposób PROPER ADVISOR S.L. nie odpowie ani nie zagwarantuje dokładności, niewystarczalności lub autentyczności informacji dostarczanych przez jakąkolwiek osobę lub podmiot – fizyczny lub prawny – z własną osobowością prawną lub bez niej, za pośrednictwem tych linków hipertekstowych.

LINKI ZEWNĘTRZNE, KTÓRE PROWADZĄ DO STRONY INTERNETOWEJ ANTERIS REAL ESTATE

Jeśli użytkownik lub podmiot jakakolwiek innej strony internetowej chciałby stworzyć link do strony https://anterisrealestate.com/, ten link musi podlegać warunkom wyszczególnionym poniżej:

  1. Link będzie kierował do strony głównej lub dowolnej jej sekcji. W każdym przypadku link musi być absolutny i kompletny i musi prowadzić użytkownika za pomocą jednego kliknięcia do adresu URL strony głównej lub adresu URL dowolnej jej sekcji. Link musi obejmować cały rozszerzenie ekranu  strony https://anterisrealestate.com/.
  2. W żadnym wypadku, chyba że PROPER ADVISOR S.L. wyraźnie zezwoli na to na piśmie, strona internetowa, która utworzyła link, nie może w żaden sposób powielać strony https://anterisrealestate.com/, poprzez włączanie jej jako integralnej części swojej strony internetowej, używanie znaków, przekierowań lub innych środków, które wiążą się z ukrywaniem pochodzenia informacji.
  3. Tworzenie linku do strony https://anterisrealestate.com/ ze stron zawierających treści nielegalne, poniżające lub obsceniczne, sprzeczne z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym jest niedozwolone.

Usługa dostępu do strony internetowej obejmuje łączące urządzenia techniczne, katalogi, a nawet wyszukiwarki, które umożliwiają użytkownikowi dostęp do innych stron internetowych i portali internetowych (zwanych dalej „Stronami Powiązanymi”).

W takich przypadkach PROPER ADVISOR S.L działa jako dostawca usług pośrednictwa elektronicznego i będzie odpowiedzialny za treści i usługi świadczone na Stronach Powiązanych tylko w zakresie, w jakim posiada faktyczną wiedzę o niezgodności z prawem nie dezaktywował linku podczas procesu weryfikacji klienta. Jeśli użytkownik uważa, że na Stronach Powiązanych znajdują się nielegalne lub nieodpowiednie treści, może powiadomić o tym PROPER ADVISOR S.L., wysyłając wiadomość e-mail na adres oficina@anteris.es, w każdym przypadku taka komunikacja pociąga za sobą obowiązek usunięcia odpowiedniego linku.

W żadnym wypadku nie powinno się zakładać, że obecność Stron Powiązanych wynika z istnienia jakiejkolwiek umowy, pomiędzy PROPER ADVISOR S.L. a osobami odpowiedzialnymi lub będącymi właścicielami Stron Powiązanych, która zakładałaby rekomendowanie, promowanie lub identyfikowanie się PROPER ADVISOR S.L. z poglądami, treściami lub świadczonymi przez nie usługami.

PROPER ADVISOR S.L. nie zna treści i usług Stron Powiązanych i tym samym nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnością z prawem jakością, brakiem aktualizacji, niedostępnością, błędami i bezużytecznością treści i/lub usług Stron Powiązanych lub za jakiekolwiek inne szkody, których nie można bezpośrednio przypisać PROPER ADVISOR S.L.

5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odpowiedzialność za korzystanie z niniejszej strony internetowej spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

PROPER ADVISOR S.L. nie ponosi odpowiedzialności, w żadnym przypadku, za szkody i uszczerbki jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być spowodowane przez:

  • Niedostępność, utrzymanie i działanie strony internetowej lub jej usług, lub treści, ponieważ wymaga ona wsparcia i usług od osób trzecich.
  • Błędy i pominięcia w opublikowanych informacjach, jak również brak użyteczności, przydatności lub ważności strony internetowej lub jej usług, lub treści w celu zaspokojenia potrzeb, działań lub konkretnych wyników lub oczekiwań użytkowników.

Dostęp do strony internetowej nie jest równoznaczny z nałożeniem na PROPER ADVISOR S.L. obowiązku kontrolowania braku wirusów lub innych szkodliwych elementów informatycznych. W każdym przypadku to użytkownik odpowiada za posiadanie odpowiednich narzędzi do wykrywania i usuwania szkodliwych programów komputerowych. PROPER ADVISOR S.L. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkowników lub osób trzecich podczas korzystania ze strony internetowej.

6. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze wyłączenia odpowiedzialności podlega we wszystkich swoich aspektach ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych Unii Europejskiej, hiszpańskiej ustawie o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym oraz innym przepisom uzupełniającym.

Wszelkie spory wynikające z kwestii związanych z naszą stroną internetową podlegają wyłącznie jurysdykcji sądów miasta Barcelony.

7. AKTUALIZACJA

Ten dokument został ostatnio zaktualizowany w styczniu 2024 r.

Skopiowano do schowka.